Начало » Природа » Резерват „Букака“

Резерват „Букака“

Резерват „Букака” се намира в границите на ПП „Шуменско плато”. Обявен е със заповед №79 от 05.02.1980г. на Комитета за опазване на природната среда с цел запазване на съществуващата коренна растителност от ценни дървесни видове – главно стогодишни дървета от мизийски бук. В резервата растат още габър, зимен дъб, благун, клен, леска, глог, шипка, къпина и др. Тревната покривка напролет се изпъстря със синчец, лютиковидна съсънка, лисичина, момкова сълза, петров кръст и др. От представителите на животинския свят могат да се срещнат лисица, заек, язовец, сърна, дива свиня, сив хомяк и рядко срещаният вече благороден елен. От птиците – малък креслив орел, осояд, бухал, кос, славей, голям пъстър кълвач и др.

Общата площ на резервата е 62.6 хектара.