Начало » новини » Община Шумен кандидатства за финансиране за изготвяне на проект за реставрация и консервация на паметника „Създатели на българската държава“

Община Шумен кандидатства за финансиране за изготвяне на проект за реставрация и консервация на паметника „Създатели на българската държава“

Община Шумен кандидатства пред Министерството на културата за предоставяне на целева финансова подкрепа за консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Целта е да се започнат активни дейности по опазване на паметника „Създатели на българската държава”. Общината ще възложи, изпълни и внесе за одобряване Проект за консервация и реставрация на Мемориалния комплекс. Очаквана финансова подкрепа от Министерството на културата е в размер на 128 000 лв.

В мотивите си към искането за финансиране общинската администрация посочва лошото техническо състояние на обекта, причинено от липсата на мониторинг и поддръжка от неговото създаване, както и невъзможността на община Шумен да отдели такова значително количество средства за започване на мащабна инвестиционна инициатива. В него се посочва още, че от месец май 2020 година обектът е със статут на недвижима културна ценност с „национално значение” с предписаниедасе извърши конструктивно обследване. Във основа на резултатите от него да се изготви проектна документация за извършване на обезопасителни и укрепителни дейности. Още по-назад във времето също има регистрирани и множество нарушения в структурата на обекта и околната му среда, но така и не са били предприети мерки за отстраняването им. Това е довело до деградиране на материалната субстанция на културната ценност и значително влошаване на естетическите й качества. След подробно проучване , огледи на място и консултация с НИНКН е взето решение за съставяне на двуфазна програма за изработване на идеен и технически проект.

Обект на настоящото искане за финансиране е подготовката на идейния проект, който предвижда интердисциплинарно експертно изследване на обекта, доклади и система от препоръки по всички части: конструкции; реставрация и технология; електричество; ВиК; благоустрояване; озеленяване; архитектурен проект за консервация и реставрация; цялостна реставрационна стратегия. Идейният проект се отнася към най-стойностния елемент в целия комплекс – монументалната скулптура, на която ще бъде извършена подробна експертна оценка и ще бъде изготвена система от мерки.

В резултат на идейния проект ще бъде изготвено задание, което ще послужи за съставяне на техническия проект през следващата фаза на програмата. Монументът ще бъде конструктивно обследван по европейските стандарти за проектиране /ISO/, на базата на което ще бъдат предписани дългосрочни мерки по опазване, както и регулярен експлоатационен мониторинг, който да осигури дългосрочна устойчивост на обекта.

Предвижда се изготвяне и на архитектурен проект, който да включва благоустрояване на подходите към паметника, Информационния център, заведението на т.н. „чупката”, както и създаване на нови елементи за социализация и популяризиране на обекта.